عباسعلی کدخدایی سخنگو و قائم‌مقام شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس در رابطه با استفساریه مربوط به مزایای اجتماعی ایثارگران را تأیید کرد.

وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با استفساریه جزء ۶ بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه ایرادی وارد ندانست و آن را تأیید کرد.