در مرثیه سردار شجاع ایرانی قاسم سلمیانی/ علی همت کولیوند

در مرثیه سردار شجاع ایرانی قاسم سلمیانی که به دست پلید آمریکای جنایتکار و به دست شقی ترین تروریستهای عالم ترور و به فیض عظمای شهادت نائل آمد

 

مردی که در این دوره سرمایه دوران بود                              در معرفت و مردی فرمانده دوران بود

سردار دل عالم فرمانده بی همتا                                        در غیرت و در ایمان گو نقطه پایان بود

در راه وطن بگذشت از جان و به حق گویند                          اسطورۀ این دوره آن رستم دستان بود

هرجا که ستم رفتی بر نوع بشر آنجا                               یک مرد رهایی بخش، خود کورش میدان بود

آن مرد سلیمانی بود و مگر آن خاتم                                   بر دست توانایش آن حکم سلیمان بود

فرهنگ سلیمانی یک مکتب انسان ساز                               در مدرسه عرفان در حوزه قرآن بود

یک موی سرش گیتی ارزید و خریدندش                             صد حیف ولی ارزان او یوسف کنعان بود

خم شد کمر ملت در مرگ چنان فرزند                               او پشت و پناه هر ایرانی و ایران بود

نا دولت آمریکا شیطان بزرگ او را                                     کشت و ظفر امّا با این دولت جانان بود

نازم به شهیدی که بر کاخ ستمکاران                                  چون زلزله ای نامش در هیات و ارکان بود

بالم به شهیدی که تا بود شهیدی بود                                 در خط جهاد و دین اندر خط قرآن بود

مأمور خدا بود و با نام علی می زد                                      بر طاغی و بر یاغی مصداقی ز طوفان بود

ای خوش به سر انجامت سردار سپاه حق                               قدر تو به چشم ما بگذشته ز کیوان بود

فرجام شهادت بر آن یار مبارک باد                                     جانی که به تن گفتی در گوشه زندان بود

عاجز بود از وصفت همّت که تو افلاکی                                نعت تو فراتر از هر دفتر و دیوان بود

بر مرگ تو یک ملّت از خرد و کلان باهم                              یکجا چو پدر مرده افسرده و نالان بود

مردان الهی را به سنت دیرینه                                           فرمان به سر و در پی سر بر سر فرمان بود

آن دست جدا از تن، آن قامت پر خونت                               در خورد نگارستان عکسی ز گلستان بود

آن شعله که از جسمت در راه خدا می رفت                           سوز دل پروانه اندر سر پیمان بود

در جاه تو ای مالک بس رهبر این کشور                               از مرگ تو چون مولی غمدیده و گریان بود

امّا به چنان اشکی کز چشم علی می رفت                            سوگند بر آن گریه کز سینه سوزان بود

بر خون تو ای قاسم بر جان سلیمانی                                  بر قلبی که در بطنت لبریز از ایمان بود

سوگند بر ان زخمی کز زخم تو بر دلهاست                           بر آن تن صد پاره گویی که به سندان بود

سوگند به آن اندوه از داغ تو ای بابا                                    کز چهره زینب چون خورشید نمایان بود

سوگند بر آن مردم کاندر پی تابوتت                                   بی تاب و توان گریان در پهنه ایران بود

سوگند بر آن جانها کاندر غمت از تن ها                              می رفت و چنان شوری در مردم کرمان بود

هرگز نرود یادت از یاد وطن هرگز                                      این سنت قوم ما از عهد کهن آن بود

خون تو بود ارث و ما وارث خونخواهیم                                این حق مسلم بر رای همه ادیان بود

بر کینه قوم پارس سوگند که از دشمن                               گیریم به وقت خود خونی که بر ایشان بود

ما ریشه هر ظلمی از ریشه برون آریم                                 این رسم کهن ما را از ریشه و بنیان بود

این مرگ بر آمریکا دود دل ملت هاست                                   کز آتش بیداد آن کشور شیطان بود

ای مرگ بر آمریکا ای ننگ بر آمریکا                                  کان مهد ترور گرگی در چهرۀ انسان بود

این خون سیاوش را ایران نبرد از یاد                                    تا چرخ فلک چرخد تا نامی از ایران بود

نابودی ما دشمن گر خواست زهی باطل                                در مزبله تاریخ اندر پی توران بود

هرکس ببرد یادت از یاد رود بر باد                                     خائن به تو با دشمن همسنگر و یکسان بود

جاوید ز یید ایران آباد ز یید ایران                                      تا مثل سلیمانی در بیشه شیران بود

20+

مطلب پیشنهادی

سازمان ملل متحد بر لزوم ایمنی خطوط هوایی غیرنظامی تاکید کرد

سازمان ملل متحد بر لزوم ایمنی خطوط هوایی غیرنظامی تاکید کرد  سخنگوی دبیرکل سازمان ملل …